Trestní oznámení podané Stranou práce 4. října 2004 ve věci podvodů s LTO

 

 

Krajskému státnímu zastupitelství  v Ostravě

Na hradbách 21, 728 02 Ostrava

od 

Strana práce,

zastoupená svým předsedou

RNDr. Radoslavem Štědroněm                                                          

 

V Ostravě dne  3. října 2004 

 

Věc : Trestní oznámení

 

Ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 141 / 1961 Sb., o trestním řízení soudním ( trestního řádu ) podáváme tímto trestní oznámení pro okolnosti, které nás opravňují se domnívat, že byly spáchány některé trestné činy podle

§ 158 trestního zákona - zneužívání pravomoci veřejného činitele,

§ 159 trestního zákona - maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti,

§ 160 trestního zákona - přijímání úplatku,

§ 161 trestního zákona - podplácení,

§ 162 trestního zákona - nepřímé úplatkářství,

§ 163a trestního zákona - účast na zločinném spolčení,

§ 167 trestního zákona - nepřekažení trestného činu,

§ 168 trestního zákona - neoznámení trestného činu,

§ 250 trestního zákona - podvodu,

§ 252a trestního zákona - legalizace výnosů z trestné činnosti,

a to neznámým pachatelem, případně možnými pachateli mezi některými z osob zmíněnými v textu tohoto trestního oznámení, jeho příloh a dalších textů na něž jsou uvedeny v textu tohoto trestního oznámení přímé či nepřímé odkazy.

 

Odůvodnění

1)   Podle textů uvedených ve sdělovacích prostředcích, v příloze k tomuto trestnímu oznámení přiložených, lze mít důvodná podezření, že existovaly vazby některých politiků nebo jejich manželek v 90. letech na obchodníky s LTO, jak je popisoval v dokumentu ČT Jiří Večeř, odsouzený na 12 let za zprostředkování vraždy jednoho z podnikatelů. Odsouzený Večeř popsal, jak se jeho šéf  Vratislav Kutal scházel s tehdejším ministrem financi. "Já jsem dohlížel na průběh schůzky," řekl Večeř. 

2)   Dle sdělení z textů právě tento ministr financí odmítl v roce 1994 ve sněmovně návrh, aby pro LTO platila stejná sazba spotřební daň jako pro motorovou naftu.

3)   Podle ČT podnikali obchodníci s LTO i s manželkami ministrů. Například žena bývalého ministra hospodářství  pracovala pro českou pobočku firmy AWT, která s pohonnými hmotami obchodovala.

4)   V dokumentu Večeř také hovoří o korupci policistů. "Nikoho nebylo problém podplatit. Mnozí byli podílníky v mých firmách," prohlásil vězeň Večeř již dříve při předpremiéře dokumentu v mírovské věznici. Nepředpokládá ale, že po odvysílání pořadu začnou další vyšetřování. "Řekl jsem o nich vyšetřovatelům už před mým odsouzením," řekl Večeř.

5)   Dle sdělení z textů se justici se například dodnes nepodařilo zabavit mnohamiliardové zisky z obchodů s nezdaněnou naftou.

6)   "Skutečnost je ta, že kdyby to (míněno daňové úniky z LTO) v devadesátých letech někdo z vlády nebo z ministerstva chtěl zastavit, mohl to udělat," tvrdí v dokumentu Večeř.

7)   Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně také poznamenal, že bude třeba zjistit, které případy jsou podle zákona promlčené a které ne. Podle experta, kterého Právo oslovilo, je však promlčecí doba v podobných případech 12 let. Zahájením trestního stíhání pak začíná nová dvanáctiletá promlčecí lhůta. Šance státu na získání ukradených miliard zpět tak není vyloučena. Výsledky prověřování si nedovolím předjímat," řekl Právu Macháně. Uvedl, že hrubá analýza zářijových informací médií je v podstatě hotova. Nechtěl však říci nic bližšího. "Budou se totiž vyslýchat další svědci, prověřovat dokumentace a podobně," vysvětlil.

8)   Náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně označil za úskalí fakt, že od podvodných obchodů již uplynulo osm a více let. "Bude třeba zjistit, co je podle zákona promlčeno a co promlčeno není,". Bublan (ministr vnitra) v Českém rozhlase na stanici Radiožurnál minulý týden ve čtvrtek 21. září 2004 myslel vážně své tvrzení, že k vyšetřování podvodů s LTO v době, kdy k podvodům docházelo, nebyla politická vůle. "Teď ta politická vůle je. Bohudík," prohlásil v rozhlase Bublan.

9)   O tom, že pachatelům je možné prokázat škodu velkého rozsahu, je přesvědčen bývalý brněnský celní pátrač Čestmír Vintr, který na tyto podvody upozornil už na podzim 1993.

10) Pokud došlo k daňovému úniku ve výši 60 miliard, pak jde o 120 tisíc cisteren. To jde dohledat i dnes," míní Vintr.

11) Zdůraznil (Vintr), že policie a tehdejší ministr vnitra se svým bezpečnostním náměstkem nemuseli vyčkávat na novelu daňového zákona ministerstva financí. "Mohli jednat podle zákona o policii a trestního zákona okamžitě. Policie i před deseti lety byla povinna šetřit i pouhé podezření z podvodu.

12) Na podezřelé obchody s LTO upozornila v té době i brněnská expozitura Bezpečnostní informační služby, ale skutek policii a vnitru utekl," poznamenal Vintr, kterého před deseti lety osobně pověřil pátráním po podvodech s LTO na celém území republiky tehdejší generální ředitel cel.

13) Podle státního zástupce, který je s vyšetřováním podvodů s ropnými produkty seznámen, může současná politická vůle a  iniciativa inspekce a polici ztroskotat. "Obávám se, že na tak náročné a obsáhlé vyšetřovaní, vedené navíc pod tlakem promlčecích lhůt, chybí policii i státnímu zastupitelství lidé. Záměr může ztroskotat na tomto lidském faktoru," řekl Právu žalobce, který si nepřál být jmenován. Vintr před deseti lety s policií i Bezpečnostní informační službou spolupracoval. Dopadlo to tak, že byl nucen profesi celního pátrače zcela opustit a dokonce se nějakou dobu skrýval v zahraničí. Nezapomínejme (dále podle Vintra) na skoro dvě desítky známých vražd, které s obchody s LTO souvisí. V kauze podvodných dovozů a obchodů s LTO se mluví jen o cisternách. Přesněji řečeno o vlakových cisternách a o železnici. Daňový únik na jedné cisterně byl 500 tisíc korun. Mluví se tedy o 120 tisících cisternách. Jenže motorová nafta a další produkty se na naše území nedostávaly jen po železnici a po silnici. Šly také na zhruba 40 českých terminálů produktovodem. Produktovod byl vybudován jako tajné zařízení bývalé Varšavské smlouvy. Dozvěděli jsme se o tom v roce 1993 důvěrnými cestami ze štábu České armády. Jedna z větví jde k nám ze Slovenska. Produktovodem se dopravují všechny ropné produkty. Pokud si vzpomínám, tak na české straně produktovodu nebyly žádné měřiče. Dotazoval jsem se důvěrně partnerů na slovenské straně na měřiče a objemy dopravovaných ropných látek ze Slovenska k nám. Odpověděli mi, že se jim to nepodařilo zjistit. "Je to státem chráněný údaj," zněla přesně jejich odpověď. Ale i toto lze dohledat třeba cestou právní pomoci adresované našimi kompetentními orgány na Slovensko. Slovenští kolegové měli také svá podezření týkající se produktovodu. Od maďarských celníků věděli, že se v bývalých kasárnách Sovětské armády v Györu ztrácely vlaky motorové nafty. Podstatné pro podvody však bylo, že látka deklarovaná jako LTO nebyla zatížena spotřební daní a daň z přidané hodnoty činila pět procent. Nafta dovezená jako LTO byla na rozdíl od motorové nafty levnější na jednom litru o asi 10 korun. Dostali jsme na brněnské celní správě informaci, že se prodává velmi levná motorová nafta. To nás začalo zajímat, protože jde o dovozové zboží. Obešel jsem podniky, kterým byla levná nafta nabízena. V ČSAD Brno jsme získali vzorky nabízené nafty. Byly nabízeny na zkoušku v pet láhvích. Chemické rozbory prokázaly, že jde o motorovou naftu. Zjišťovali jsme, jak se tato levná nafta dostává na naše území. Ukázalo se, že jde o dovozy, v nichž je motorová nafta deklarována jako LTO a na vnitřním trhu nabízena jako motorová nafta.Informace jsem v roce 1993 předal brněnskému celnímu ředitelství a na pražské generální ředitelství vedoucímu odboru proti podloudnictví. Informoval jsem osobu, která byla v té době pověřena řízením Generálního ředitelství cel. Ta mi v roce 1994 vydala pověření č. 1 k šetření po celé republice. Zjistil jsem se svou skupinou celních pátračů, že machinace s LTO jsou takového rozsahu, že naše malá skupina celních pátračů nemá šanci machinace zdokumentovat. Navrhl jsem náměstkovi generálního ředitele (v článku není uvedena organizace), abychom využili médií k informování veřejnosti a politiků o rozsahu machinací a aby byl změněn zákon o dovozu LTO a motorové nafty. Souhlasil. Kontakty s médii jsme navázal spolu s Bednářem. Kopie všech informací jsme současně v roce 1994 předali brněnské expozituře Útvaru odhalování organizovaného zločinu - ÚOOZ a brněnské expozituře Bezpečnostní informační služby - BIS. Na rozkrytí podvodů jsem osobně spolupracoval s jedním zpravodajským důstojníkem. Podle mě se kauza LTO v roce 1995 obrátila proti všem, kdo ji vyšetřovali a hodně o ní a osobách v pozadí věděli. Nejsem sám, kdo byl nucen ze služby v roce 1995 odejít. A možná že jsem nebyl jediný, kdo se musel i nějaký čas skrývat v zahraničí.

14)   Po rozpadu federace (dle Jany Lorencové) se zaváděla nová daňová soustava, která se bezprostředně dotýkala náměstka ministra financí, protože měl pod sebou správu nepřímých daní. A náměstek Klak tenkrát avizoval, že pokud byly nějaké daňové úniky na naftě, a ty byly už od roku 90, tak že přijetím nového zákona o uhlovodíkových palivech a mazivech daňové úniky zastaví. Jenže opak byl pravdou: spustila se doslova řeka. Pokud o tom mám informace, tak v té době se několik let prakticky nepodařilo vybrat za naftu téměř žádné daně. Ani z tzv. trakční nafty, na kterou jezdily lokomotivy. Na nezdaněnou naftu jezdily i autobusy ČSAD, auta na ulicích, náklaďáky. Domáhala jsem se informací, kolik stát v těch letech na daních za naftu a za LTO vybral, ale byla to nejpřísněji střežená čísla.

 

Zhodnocení a závěr

 

Na základě výše uvedeným informací žádáme prošetřit

              I.      vazby politiků na olejářskou mafii,

             II.      odmítnutí ministra financí o nápravu zákona,

            III.      podnikání manželek politiků s olejářskou mafií,

            IV.      korupci policistů olejářskou mafií.

             V.      roli premiéra v informovanosti a rozhodování ve věci LTO,

            VI.      proč se dodnes nepodařilo justici zabavit zcizené miliardy z podvodů s LTO,

            VII.      nečinnost tehdejší vlády a jejich členů v souvislosti s podvody s LTO,

           VIII.      proč až dnes, rok před promlčením se vyhodnocuje, které případy  jsou, či nejsou trestnými činy,

            IX.      proč a kým nebyla umožněna existence „politická vůle",

             X.      proč nebyla věnována pozornost sdělením pana Vintra v roce 1993,

            XI.      proč nebyla věnována pozornost informacím o prodeji nezdaněné motorové nafty označené jako LTO 

                      zveřejňovaným pravidelně ve sdělovacích prostředcích Janou Lorencovou,

            XII.      přesně o jaký rozsah trestné činnosti šlo,

           XIII.      proč politici a úředníci ministerstva vnitra nekonali ve věci podvodů LTO, když měli a mohli,

           XIV.      proč policie ignorovala upozornění BIS,

           XV.      proč není věnováno ani dnes dostatek pozornosti podvodům s LTO ze strany policie, hrozí prodlení,

           XVI.      jak se užíval produktovod, proč nebyl sledován průtok a proč nejsou tyto údaje známy,

          XVII.      jak byli zaangažování státní úředníci, popř. politici v užívání produktovodu v souvislosti s LTO,

         XVIII.      důvod zatajování informací o vybraných daních za naftu z první poloviny 90. let,

          XIX.      zda se na počátku v první polovině 90. let prakticky nedařilo vybírat daně za naftu.

 

Uvedená tvrzení jsou doložitelná veřejně známými fakty, tvrzeními a sděleními v přiložených přílohách, z nichž je zde citováno. Žádné další informace Strana práce nemá. Vše jsme získali jen na základě zpráv z veřejných sdělovacích prostředků a z internetu. Z toho pochopitelně vyplývá nekompletnost a nedokonalost našich informací potřebných pro kvalifikovanější znění tohoto trestního oznámení. To však vůbec neznamená, že nemáme právo se důvodně domnívat, že došlo k neuvěřitelným malverzacím, kriminálním činům a podvodům.

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domníváme, že tímto jednáním byla naplněna skutková podstata některých zde uvedených trestných činů :

-zneužívání pravomoci veřejného činitele ve smyslu, § 158 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti ve smyslu, § 159 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-přijímání úplatku ve smyslu, § 160 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-přijímání úplatku ve smyslu, § 160 odst. 2 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-podplácení ve smyslu, § 161 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-nepřímé úplatkářství ve smyslu, § 162 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-nepřímé úplatkářství ve smyslu, § 162 odst. 2 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-účast na zločinném spolčení ve smyslu, § 163a odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-nepřekažení trestného činu ve smyslu, § 167 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-neoznámení trestného činu ve smyslu, § 168 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-podvodu ve smyslu, § 250 odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb., trestního zákona,

-legalizace výnosů z trestné činnosti ve smyslu, § 252a odst. 1 zákona č. 140 / 1961 Sb, trestního zákona.

 

Žádám Vás, aby jste mne ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměli o přijatých opatřeních a stavu věci.

 

 

                  Strana práce

 předseda RNDr. Radoslav Štědroň v.r.

 

Přílohy (výčet + detailní znění)

a)        Článek http://zakony.idnes.cz/zak_tema.asp?r=zak_tema&c=A040929_140600_zak_tema_4132 ze dne 29.9. 2004 15:00:45, Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy

b)        Článek http://zakony.idnes.cz/zak_tema.asp?r=zak_tema&c=A040922_083200_zak_tema_4050 ze dne 22.9.2004 9:00:46, Gross chce prošetřit úlohu politiků v kauze LTO

c)        Článek http://zakony.idnes.cz/zak_tema.asp?r=zak_tema&c=A040922_173800_zak_tema_4061 ze dne 22.9.2004 19:00:42, Policie zanalyzuje reportáž ČT o kauze LTO  

d)        Článek http://zpravy.idnes.cz/filmvideo.asp?r=filmvideo&c=A040907_104016_filmvideo_gra&t=A040907_104016_filmvideo_gra&r2=filmvideo ze dne 7.9.2004 12:29:47, Nájemný vrah se zpovídá v dokumentu

e)        Článek http://zakony.idnes.cz/zak_tema.asp?r=zak_tema&c=A040929_090600_zak_tema_4122 ze dne 29.9.2004 10:00:27, Policie znovu vyšetřuje všechny případy podvodů s LTO

f)         Článek deníku PRÁVO, 29. září 2004 - Policie znovu šetří podvody s LTO

g)        Článek deníku PRÁVO, 30. září 2004 - Podvody s LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard http://www.novinky.cz/04/09/54.html, 30.9. 06:49

h)        Článek Léta házím hrsti hrachu na stěny, ze dne 2. října 2004, Moravskoslezský deník

 

ad a)

Nelegální obchody s LTO přinesly daňové úniky i vraždy 

Nedokonalé legislativy v první polovině 90. let využila řada podnikatelů.

Nelegální obchody s odlišně zdaněnými ropnými produkty vedly k miliardovým daňovým únikům a přinesly i násilnou kriminalitu. V pátek bude soud v Bratislavě rozhodovat o vydání českého občana Vratislava Kutala, odsouzeného v Česku k desetiletému trestu za přípravu vraždy v souvislosti s obchody s lehkými topnými oleji (LTO). Nejrozšířenější formou podobných podvodů byl dovoz motorové nafty ze zahraničí deklarované při převozu přes hranice jako LTO. Na topné oleje se totiž zpočátku nevztahovala spotřební daň. Už na území České republiky pak prostřednictvím nastrčených bílých koní obchodníci zboží přejmenovali zpět na motorovou naftu a tu pak konečnému odběrateli prodali s vysokým ziskem. Při podvodných machinacích, jejichž podstata tkvěla právě v zaměňování rozdílně zdaňovaných, ale jinak takřka totožných ropných produktů, přišel stát nejméně o 60 miliard korun a následně stála kauza životy asi 17 lidí. Černým obchodům s LTO výrazně zamezilo až přijetí zákona o barvení a značkování uhlovodíkových paliv v roce 1994 a zejména sjednocení spotřební daně u LTO a motorové nafty o rok později. Podle dřívějších policejních odhadů se do nelegálních obchodů kolem LTO zapojily až tři tisíce lidí. Policie z trestných činů týkajících se machinací s těmito ropnými produkty obvinila více než stovku lidí. Soudy v celé České republice v posledních letech řeší přibližně dvacet oddělených případů týkajících se podvodů s LTO. Pravomocně zatím bylo podle dostupných údajů odsouzeno zhruba dvacet obžalovaných. Jako první se před trestní senát dostala kauza děčínské firmy Madokar. V roce 1997 poslal ústecký krajský soud oba majitele společnosti Jiřího Martina a Miroslava Dvořáka na osm let do vězení a vyměřil jim pokutu dva miliony korun. Vrchní soud však rozsudek zrušil. Nový verdikt má ústecký krajský soud vynést v polovině října. Obžaloba společníky viní z toho, že nakupovali LTO a prodávali ho jako naftu, stát tak na daních připravili o 128 milionů korun. K případům, kde již padl konečný rozsudek, patří Kutalova kauza. Soudy však v tomto případě nerozhodovaly o daňové kriminalitě, ale o násilných trestných činech, které s obchody s LTO souvisely. Loni v březnu odvolací soud podnikateli a někdejšímu policistovi Vratislavu Kutalovi potvrdil desetiletý trest za plánování vraždy novináře, který psal o kauze topných olejů. Kutala uznal vinným i z objednávek výbuchů, které měly od případu odvést pozornost policie. Kutal loni v určeném termínu  nenastoupil do věznice a soud na něj vydal mezinárodní zatykač. Letos v létě jej zadržela policie na Slovensku. Spolu s Kutalem pražský vrchní soud odsoudil také dalšího šumperského podnikatele Milana Šišmu za návod k vraždě jednoho z největších obchodníků s LTO Lubomíra Holého. Ten byl zastřelen v lednu 1995 ve svém pražském bytě. Jeho zavraždění bylo podle policie první z řady vražd, které nelegální obchody s LTO doprovázely. Jeden z aktérů případu, ke dvanáctiletému trestu odsouzený Jiří Večeř, jenž vraždu Holého zprostředkoval, v posledních dnech ke kauze LTO přitáhl opět zvýšenou pozornost veřejnosti. V pořadu České televize odvysílaném minulý týden bývalý voják z povolání popisoval údajné vazby některých politiků nebo jejich manželek v 90. letech na obchodníky s LTO. Premiér Stanislav Gross po odvysílání reportáže vyzval k prošetření zveřejněných informací. Prezident Václav Klaus, který byl v době, do níž kauzy LTO spadají, premiérem, se politiků zastal. Reportáž označil za lživou a skandální. Policie souběžně s analýzou posledních informací médií šetří podle tisku všechny případy, kde se objevuje důvodné podezření z trestné činnosti při obchodech s LTO. Zdroj: ČTK

 

ad b)

Gross chce prošetřit úlohu politiků v kauze LTO (rozšířeno) 

Premiér Stanislav Gross požaduje prošetření eventuálních vazeb mezi českými politiky a podvodníky s lehkými topnými oleji (LTO). Uvedla to včera Česká televize. Vazby některých politiků nebo jejich manželek v 90. letech na obchodníky s LTO popisoval v dokumentu ČT Jiří Večeř, odsouzený na 12 let za zprostředkování vraždy jednoho z podnikatelů. Večeř se rozhodl odkrýt veřejnosti pozadí obchodů s motorovou naftou, kterou podvodníci deklarovali jako topný olej s nižší daní. Při daňových podvodech přišel stát vinou nedokonalé legislativy nejméně o 60 miliard korun a následně stála kauza životy asi 17 lidí. Odsouzený popsal, jak se jeho šéf Vratislav Kutal scházel s tehdejším ministrem financi Ivanem Kočárníkem. "Já jsem dohlížel na průběh schůzky," řekl Večeř. Právě Kočárník odmítl v roce 1994 ve sněmovně návrh, aby pro LTO platila stejná sazba spotřební daně jako pro motorovou naftu. "Nikdy jsem se s tímto člověkem nesešel," uvedl v rozhovoru pro ČT Kočárník. Podle ČT podnikali obchodníci s LTO i s manželkami ministrů. Například žena bývalého ministra hospodářství Blanka Dybová pracovala pro českou pobočku firmy WT, která s pohonnými hmotami obchodovala. Premiér Gross chce podle televize o podezřelých kontaktech politiků mluvit s ministrem vnitra Františkem Bublanem. "Tehdejší politická garnitura by za to měla nést odpovědnost minimálně morální. Pokud se prokáže, že někdo spáchal nějaký konkrétní trestný čin,... tak ještě je čas na to, abychom se tím mohli zabývat," řekl ČT. V dokumentu Večeř také hovoří o korupci policistů. "Nikoho nebylo problém podplatit. Mnozí byli podílníky v mých firmách," prohlásil vězeň již dříve při předpremiéře dokumentu v mírovské věznici. Nepředpokládá ale, že po odvysílání pořadu začnou další vyšetřování. "Řekl jsem o nich vyšetřovatelům už před mým odsouzením," řekl na dotaz ČTK Večeř. Večeř byl odsouzen za zprostředkování vraždy obchodníka s LTO Lubomíra Holého, který zemřel v roce 1995. K jeho odstranění dostal pokyn od vlivného šumperského podnikatele Milana Šišmy, který rovněž obchodoval s nezdaněnou naftou. Večeř se nakonec sám udal a poskytl policii výpověď o olejářské mafii. Na jeho hlavu byla údajně vypsána odměna 50 milionů korun. Bývalého vojáka z povolání čeká v souvislosti s nájemnými vraždami v kauze LTO ještě jeden soud. Zdroj: ČTK

 

ad c)

Policie zanalyzuje reportáž ČT o kauze LTO 

Policie v několika následujících dnech zanalyzuje pondělní reportáž České televize (ČT), která naznačila možné vazby některých bývalých českých politiků na kauzu lehkých topných olejů (LTO). "Podle výsledků analýzy se bude jednat," řekl dnes ČTK náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně.  K prošetření úlohy politiků v kauze LTO vyzval v úterý také premiér Stanislav Gross. Vazby některých politiků nebo jejich manželek v 90. letech na obchodníky s LTO popisoval v dokumentu ČT Jiří Večeř, odsouzený na 12 let za zprostředkování vraždy jednoho z podnikatelů. Večeř se rozhodl odkrýt veřejnosti pozadí obchodů s motorovou naftou, kterou obchodníci deklarovali jako lehký topný olej s nižší spotřební daní. Přišli si tak na obrovské zisky a ochudili státní pokladnu díky mezeře v zákonu nejméně o 60 miliard korun. Kauza LTO si vyžádala životy asi 17 lidí. Odsouzený Večeř popsal, jak se jeho šéf Vratislav Kutal scházel s tehdejším ministrem financi Ivanem Kočárníkem. "Já jsem dohlížel na průběh schůzky," řekl Večeř. Právě Kočárník odmítl v roce 1994 ve sněmovně návrh, aby pro LTO platila stejná sazba spotřební daň jako pro motorovou naftu."Nikdy jsem se s tímto člověkem nesešel," uvedl v rozhovoru pro ČT Kočárník. Podle ČT podnikali obchodníci s LTO i s manželkami ministrů. Například žena bývalého ministra hospodářství Blanka Dybová pracovala pro českou pobočku firmy AWT, která s pohonnými hmotami obchodovala. Premiér Gross chce o podezřelých kontaktech politiků mluvit s ministrem vnitra Františkem Bublanem.V dokumentu Večeř také hovoří o korupci policistů. "Nikoho nebylo problém podplatit. Mnozí byli podílníky v mých firmách," prohlásil vězeň již dříve při předpremiéře dokumentu v mírovské věznici. Nepředpokládá ale, že po odvysílání pořadu začnou další vyšetřování. "Řekl jsem o nich vyšetřovatelům už před mým odsouzením," řekl Večeř. Večeř byl odsouzen za zprostředkování vraždy obchodníka s LTO Lubomíra Holého, který zemřel v roce 1995. K jeho odstranění dostal pokyn od vlivného šumperského podnikatele Milana Šišmy, který rovněž obchodoval s nezdaněnou naftou. Večeř se nakonec sám udal a poskytl policii výpověď o olejářské mafii. Na jeho hlavu byla údajně vypsána odměna 50 milionů korun. Bývalého vojáka z povolání čeká v souvislosti s nájemnými vraždami v kauze LTO ještě jeden soud. Zdroj: ČTK

 

ad d)

Nájemný vrah se zpovídá v dokumentu

Dokument České televize Můj přítel vrah zachycuje příběh Jiřího Večeře, který byl odsouzen za nájemné vraždy okolo pokoutních obchodů s lehkými topnými oleji. Snímek vznikal zhruba dva roky za zdmi mírovské věznice. Nyní se připravuje i stejnojmenná kniha. Režisér téměř hodinového dokumentu Jan Novák přiznal, že po rozhovorech s Jiřím Večeřem ho šokovala především úroveň korupce a vliv obchodníků s LTO a jejich peněz. "Nejvýraznější zážitek z celého natáčení mám v trudnomyslném zjištění, jak naše společnost funguje. Zjistil jsem, že ve světě, ve kterém jsem se pohyboval, vznikaly vazby, o kterých si člověk musí myslet, že vůbec nejsou možné," uvedl Novák. Justici se například dodnes nepodařilo zabavit mnohamiliardové zisky z obchodů s nezdaněnou naftou. "Skutečnost je ta, že kdyby to v devadesátých letech někdo z vlády nebo z ministerstva chtěl zastavit, mohl to udělat," tvrdí v dokumentu Večeř. Jiří Večeř byl odsouzen k 12 rokům do věznice se zvýšenou ostrahou. - více o případu zde. Námětu a scénáře snímku se ujala Jana Lorencová a Jiří Večeř. Premiéru uvede ČT 2 v pátek 17. září ve 20 hodin.

 

ad e)

Policie znovu vyšetřuje všechny případy podvodů s LTO 

Policejní prezidium a Inspekce ministerstva vnitra šetří všechny případy, kde se objevuje podezření z trestné činnosti při obchodech s lehkými topnými oleji (LTO). Pokud se  odezření potvrdí, budou pachatelé stíháni, přestože od podvodů uplnulo již mnoho let. Podnět k tomuto postupu dal minulý týden ministr vnitra František Bublan, píše dnešní Právo. V reportáži o kauze LTO, kterou odvysílala Česká televize minulý týden, se objevily informace, jež naznačily možné vazby některých bývalých českých politiků na obchodníky s LTO. V dokumentu se hovořilo také o údajné korupci policistů. Vazby některých politiků nebo jejich manželek v 90. letech na obchodníky s LTO popisoval Jiří Večeř, odsouzený na 12 let za zprostředkování vraždy jednoho z podnikatelů. Premiér Stanislav Gross po odvysílání dokumentu vyzval k prošetření zveřejněných informací. Prezident Václav Klaus ho označil za lživý a skandální. "Pan ministr (Bublan) minulý týden ve středu osobně mluvil s policejním prezidentem Jiřím Kolářem a ředitelem své inspekce Miroslavem Borníkem. A to nejen o analýze zářijových informací médií, ale i o prošetření obchodů s LTO s cílem zjistit, zda došlo nebo nedošlo ke spáchání trestných činů a jaké nové skutečnosti se v této věci objevily," řekla Právu mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková. Podle zástupce šéfa Inspekce ministerstva vnitra Jiřího Červenky jsou prošetřována nová podezření, která se týkají role policistů v podvodných obchodech s LTO. Prošetřovány jsou i informace, které se objevily v médiích. "V činnosti jsou krajské expozitury inspekce," řekl Právu Červenka. Vyšetřování zahájila podle deníku i policie. "Informace o obchodech s LTO prověřujeme z hlediska možného spáchání trestného činu a zjištění pachatele. Vyslechneme i pana Jiřího Večeře," řekl Právu náměstek policejního prezidenta Jaroslav Macháně. Analýza zářijových informací médií je podle něj hotova, vyslýchat se budou další svědci a prověřovat dokumentace. Macháně také poznamenal, že bude třeba zjistit, které případy jsou podle zákona promlčené a které ne. Podle experta, kterého Právo oslovilo, je však promlčecí doba v podobných případech 12 let. Zahájením

trestního stíhání pak začíná nová dvanáctiletá promlčecí lhůta. Šance státu na získání ukradených miliard zpět tak není vyloučena, uvedl list. Při daňových podvodech s motorovou naftou, kterou podvodníci deklarovali jako topný olej, přišel stát vinou nedokonalé legislativy nejméně o 60 miliard korun a následně stála kauza životy asi 17 lidí. Zdroj: ČTK

ad f)

Policie znovu šetří podvody s LTO. Podezřelé obchody ještě nejsou promlčeny. Policejní prezidium a Inspekce ministra vnitra souběžně s analýzou nedávných informací o podvodech s lehkými topnými oleji (LTO) šetří všechny případy, kde se objevuje důvodné podezření z trestné činnosti při obchodech s LTO. Pokud se podezření potvrdí, pak mají být pachatelé okamžitě stíháni, přestože od podvodů uplynulo už mnoho let. Podnět k tomuto postupu policie a inspekce vydal minulý týden ministr vnitra František Bublan. "Pan ministr minulý týden ve středu osobně mluvil s panem policejním prezidentem Jiřím Kolářem a ředitelem své inspekce Miroslavem Borníkem. A to nejen o analýze zářijových informací médií, ale i o prošetření obchodů s LTO s cílem zjistit, zda došlo nebo nedošlo ke spáchání trestných činů a jaké nové skutečnosti se v této věci objevily," řekla v pondělí Právu mluvčí ministerstva vnitra Marie Masaříková. Inspekce a policie jsou v pohybu. Potvrdila tak, že Bublan v Českém rozhlase na stanici Radiožurnál minulý týden ve čtvrtek myslel vážně své tvrzení, že k vyšetřování podvodů s LTO v době, kdy k podvodům docházelo, nebyla politická vůle. "Teď ta politická vůle je. Bohudík," prohlásil v rozhlase Bublan.  "Inspekce prověřuje nová podezření týkající se role policistů v podvodných obchodech s LTO. Neprovádíme tedy pouhou analýzu toho, co zaznělo v médiích, i když zjišťujeme, jestli se v médiích neobjevily nové a dosud neznámé okolnosti. V činnosti jsou krajské expozitury inspekce," odpověděl v pondělí na dotazy Práva Jiří Červenka, který zastupuje šéfa inspekce Miroslava Borníka. Ani policie neprovádí pouhou analýzu informací médií. Podle náměstka policejního prezidenta pro trestní řízení Jaroslava Macháně policie koná. "Informace o obchodech s LTO prověřujeme z hlediska možného spáchání trestného činu a zjištění pachatele. Vyslechneme i pana Jiřího Večeře, který minulý týden vystoupil v ČT 1. Ten mj. naznačil spojení organizátorů miliardových podvodů s politiky. ČT připomněla zejména úlohu tehdejšího ministra financí za ODS Ivana Kočárníka.  Výsledky prověřování si nedovolím předjímat," řekl Právu Macháně. Uvedl, že hrubá analýza zářijových informací médií je v podstatě hotova. Nechtěl však říci nic bližšího. "Budou se totiž vyslýchat další svědci, prověřovat dokumentace a podobně," vysvětlil. Za úskalí označil fakt, že od podvodných obchodů již uplynulo osm a více let. "Bude třeba zjistit, co je podle zákona promlčeno a co promlčeno není," poznamenal.  Právní expert Právu sdělil, že podvodné obchody s LTO zatím promlčeny nejsou. "Ve všech případech, kde lze prokázat podvod se škodou velkého rozsahu, je promlčecí doba 12 let. To znamená, že je možné odstíhat pachatele z roku 1993 ještě v příštím roce. Trestu a zabavení majetku nemusejí uniknout, protože zahájením trestního stíhání začíná nová dvanáctiletá promlčecí lhůta. Šance státu na získání ukradených miliard zpět není vyloučena," míní expert. O tom, že pachatelům je možné prokázat škodu velkého rozsahu, je přesvědčen bývalý brněnský celní pátrač Čestmír Vintr, který na tyto podvody upozornil už na podzim 1993. "Podvody s LTO jen na jedné vlakové cisterně o obsahu 50 až 55 tun motorové nafty deklarované jako LTO poškodily na dani stát o 500 tisíc korun. Pokud došlo k daňovému úniku ve výši 60 miliard, pak jde o 120 tisíc cisteren. To jde dohledat i dnes," míní Vintr. Zdůraznil, že policie a tehdejší ministr vnitra Jan Ruml se svým bezpečnostním náměstkem Martinem Fendrychem nemuseli vyčkávat na novelu zákona ministerstva financí, které vedl Ivan Kočárník.  "Mohli jednat podle zákona o policii a trestního zákona okamžitě. Policie i před deseti lety byla povinna šetřit i pouhé podezření z podvodu. Na podezřelé obchody s LTO upozornila v té době i brněnská expozitura Bezpečnostní informační služby, ale skutek policii a vnitru utekl," poznamenal Vintr, kterého před deseti lety osobně pověřil pátráním po podvodech s LTO na celém území republiky tehdejší generální ředitel cel Miroslav Kárník Policie je rozhodnuta s Vintrem o podvodech s LTO jednat. "Budeme se jej dotazovat. Budeme pracovat se všemi svědky," odpověděl v pondělí Právu Macháně.  Podle státního zástupce, který je s vyšetřováním podvodů s ropnými produkty seznámen, může současná politická vůle a iniciativa inspekce a policie ztroskotat. "Obávám se, že na tak náročné a obsáhlé vyšetřovaní, vedené navíc pod tlakem promlčecích lhůt, chybí policii i státnímu zastupitelství lidé. Záměr může ztroskotat na tomto lidském faktoru," řekl Právu žalobce, který si nepřál být jmenován. 

Pavel Blažek

 

ad g)

Podvody s LTO zřejmě přišly stát na 100 miliard

Staré podvody s LTO znovu šetří policie.

Bývalý brněnský celní pátrač Čestmír Vintr začal vyšetřovat machinace s lehkými topnými oleji (LTO) již v roce 1993. Podle jeho názoru v té době nikdo z vládnoucích politiků neprojevil snahu zabránit machinacím, které měly státní pokladnu připravit o zhruba 100 miliard korun.PRAHA - Vintr se svou pátrací skupinou narazili na provázanost firem obchodujících s LTO s tehdejšími politiky, jejich manželkami a nejbližšími spolupracovníky. Narazili také na nezájem špiček resortu ministerstva vnitra, financí a průmyslu a obchodu o důsledné vyšetření obchodů s LTO. Ochotu ke spolupráci v současném vyšetřování nyní podmiňuje bezpečnostními zárukami pro sebe a svou rodinu. Podvody s LTO jste odhalil před jedenácti lety. Podle ministra vnitra Františka Bublana tehdy nebyla politická vůle machinace vyšetřovat. Nyní podle něj tato vůle je. Lze podvody s LTO odhalit, i když uplynulo tolik let? Podvody a machinace s LTO je možné odhalit a vyšetřit i nyní. Vím, kde hledat podstatnou dokumentaci a některé svědky. Vím, jak k podvodům docházelo, kdo a jak byl na nich zainteresován. Ale bude to pracné a nezvládne to malá skupina policistů a žalobců. Jak se rozhodnete v případě, že budete policií požádán o pomoc a spolupráci? Před deseti lety jsem s policií i Bezpečnostní informační službou spolupracoval. Dopadlo to tak, že jsem byl nucen profesi celního pátrače zcela opustit a dokonce se nějakou dobu skrývat v zahraničí. Bude záležet na tom, jaké mi policie nabídne podmínky a jak zaručí bezpečnost mé rodiny i mou osobní bezpečnost. Půjde také o bezpečnost dalších lidí. Nezapomínejme na skoro dvě desítky známých vražd, které s obchody s LTO souvisí. Zdá se, že v současné úsilí objasnit podvody moc nevěříte. Pomoc předem neodmítám. Prožil jsem si však kvůli LTO své. Nemíním riskovat jen tak. Pokusím se uvěřit slovům ministra Bublana a premiéra Stanislava Grosse. Prohlášení, že je politická vůle machinace s LTO vyšetřit a ukázat na ty politiky, kteří jsou minimálně morálně odpovědní za stamiliardový daňový únik v kauze LTO. Stamiliardový? Hovoří se, že státu uniklo v kauze LTO šedesát miliard. V kauze podvodných dovozů a obchodů s LTO se mluví jen o cisternách. Přesněji řečeno o vlakových cisternách a o železnici. Daňový únik na jedné cisterně byl 500 tisíc korun. Mluví se tedy o 120 tisících cisternách. Jenže motorová nafta a další produkty se na naše území nedostávaly jen po železnici a po silnici. Šly také na zhruba 40 českých terminálů produktovodem. Produktovod je pojem málo známý. V jakých objemech k nám byla v letech 1993 až 1996 tímto zařízením motorová nafta nebo LTO dopravována? Produktovod byl vybudován jako tajné zařízení bývalé Varšavské smlouvy. Dozvěděli jsme se o tom v roce 1993 důvěrnými cestami ze štábu České armády. Jedna z větví jde k nám ze Slovenska. Produktovodem se dopravují všechny ropné produkty. Pokud si vzpomínám, tak na české straně produktovodu nebyly žádné měřiče. Dotazoval jsem se důvěrně partnerů na slovenské straně na měřiče a objemy dopravovaných ropných látek ze Slovenska k nám. Odpověděli mi, že se jim to nepodařilo zjistit. "Je to státem chráněný údaj," zněla přesně jejich odpověď. Ale i toto lze dohledat třeba cestou právní pomoci adresované našimi kompetentními orgány na Slovensko. Slovenští kolegové měli také svá podezření týkající se produktovodu. Od maďarských celníků věděli, že se v bývalých kasárnách Sovětské armády v Györu ztrácely vlaky motorové nafty. Říká se, že inspirací pro machinace s dovozy motorové nafty pod názvy LTO nebo plynovými oleji byla maďarština. Názvy lehký topný olej nebo plynový olej jsou správné. Látka vzniká frakční destilací. Stejně jako motorová nafta. Pravé LTO jsou jen těžší frakce nafty. Přepisy maďarského označení z gáz olaj na plynový nebo lehký topný olej mohly  sehrát roli. Zaznamenal jsem v případě jedné české firmy, která vyvážela obrovské množství motorové nafty do Maďarska. Vývoz se nezatěžoval žádnou daní. Z Maďarska tato nafta šla zpět k nám deklarovaná jako gáz olaj, v českém překladu jako plynový nebo lehký topný olej k topným účelům. Tak jednoduše to šlo. Podstatné pro podvody však bylo, že látka deklarovaná jako LTO nebyla zatížena spotřební daní a daň z přidané hodnoty činila pět procent. Nafta dovezená jako LTO byla na rozdíl od motorové nafty levnější na jednom litru o asi 10 korun. Jak jste na podvody s LTO vlastně přišel? Doslali jsme na brněnské celní správě informaci, že se prodává velmi levná motorová nafta. To nás začalo zajímat, protože jde o dovozové zboží. Obešel jsem podniky, kterým byla levná nafta nabízena. V ČSAD Brno jsme získali vzorky nabízené nafty. Byly nabízeny na zkoušku v pet láhvích. Chemické rozbory prokázaly, že jde o motorovou naftu. Zjišťovali jsme, jak se tato levná nafta dostává na naše území. Ukázalo se, že jde o dovozy, v nichž je motorová nafta deklarována jako LTO a na vnitřním trhu nabízena jako motorová nafta. Uvědomil jste o těchto zjištěních nadřízené a policii? Informace jsem v roce 1993 předal brněnskému celnímu ředitelství a na pražské generální ředitelství vedoucímu odboru proti podloudnictví Antonínu Bednářovi. Informoval jsem Miroslava Kárníka, který byl v té době pověřený řízením Generálního ředitelství cel. Ten mi v roce 1994 vydal pověření č. 1 k šetření po celé republice. Zjistil jsem se svou skupinou celních pátračů, že machinace s LTO jsou takového rozsahu, že naše malá skupina celních pátračů nemá šanci machinace zdokumentovat. Navrhl jsem náměstkovi generálního ředitele Vlastimilu Panáčkovi, abychom využili médií k informování veřejnosti a politiků o rozsahu machinací a aby byl změněn zákon o dovozu LTO a motorové nafty. Souhlasil. Kontakty s médii jsme navázal spolu s Bednářem. Kopie všech informací jsme současně v roce 1994 předali brněnské expozituře Útvaru odhalování organizovaného zločinu - ÚOOZ a brněnské expozituře Bezpečnostní informační služby - BIS. Na rozkrytí podvodů jsem osobně spolupracoval s jedním zpravodajským důstojníkem. Usvědčili jste z podvodů s LTO nějakou firmu, nějaké osoby? Podle mě se kauza LTO v roce 1995 obrátila proti všem, kdo ji vyšetřovali a hodně o ní a osobách v pozadí věděli. Nejsem sám, kdo byl nucen ze služby v roce 1995 odejít. A možná že jsem nebyl jediný, kdo se musel i nějaký čas skrývat v zahraničí.

Pavel Blažek, Právo

 

ad h)

KONEC TRESTNÍHO OZNÁMENÍ