KODEX POLITIKA

Situace na konci 20. století opravňuje některé se domnívat, že chování politiků je nutno v následujícím století změnit.
Nejdůležitějšími kriterii k oprávnění dělat politiku, nemůže být do budoucna trvale jen profesionální visáž, mediální známost a neustálý rétorický trénink.
Tento kodex chce jen upřesnit a v něčem doplnit biblické desatero, které není možné překonat - neuznávat či zahodit.
V kladných morálních vlastnostech vidíme absolutní prioritu práce a působení politika.
Uvědomujeme si plně, že odbornost - jakákoli včetně manažerské - organizátorská je až na druhém místě. Stát, region, obec do budoucna musí politikům zajistit takový profesionální servis k politikově práci, že ten se bude moci soustředit především na to - zajistit naplnění vizí - pro které byl zvolen.

Soustředit se na to společnými silami vyvést společnost, národ, národy, státy světa od krize, do které se svět (tedy i Česko) může v průběhu 21. a 22. století dostat.

Jsme přesvědčeni, že toto vyvedení z krize je možné jen lidmi s globálním nadhledem bez stranické zaujatosti, jen lidé mravně, charakterově čistí.

Víme, že není soudce na tuto čistotu - kromě Krista, přesto trváme na tom, že historie světa, evropská, naše česká kultura, má dostatek zdrojů a zkušeností k tomu, abychom mohli operovat tímto zásadním axiomem našeho kodexu.

Nelhat, nekrást a být čistý - to je to stručné, ze kterého vychází řehole politika, který chce pracovat pro národ, stát, obec a svou rodinu - tím tedy také sám pro sebe.

Politika je řeholí, kterou si profesionální politik - veřejná osoba - již se stává - pobíráním platu z peněz od daňových poplatníků, musí dennodenně uvědomovat. Pro tyto daňové poplatníky musí jen za tyto peníze politik denně poctivě pracovat.

Neexistuje a nikdy nebude napsáno vše, co si představujeme pod čistou morální osobností - vědomi si toho, že nikdo z nás není bez chyb. Věříme v cit, každého, který si chce vybrat zatracovanou práci politika, věříme, že máme u nás takové, za které se nebudeme muset stydět, kterým nejsou cizí a lhostejná taková slova jako je láska, spravedlnost, pokora, schopnost naslouchat a uznávat názory jiných, solidarita se slabými, nekonečnost síly pravdy.

Profesionální politik podle našich představ musí celý svůj profesionální život dbát o spořádané osobní a rodinné poměry. Jakékoli excesy, odchylky od zdravého, příkladu následováníhodného chování jsou nevhodné a škodlivé - vědomi si toho, že do budoucna čím dál víc by právě profesionální politikové měli být VZORY pro chování občanů. Příklady, které bude národ následovat.

Odpovědné a čisté morální chování musí profesionální politik přenést do své politické praxe, již ze své doby školské či studijní či z minulého pracovního zařazení.

Uznáváme plně a chceme navíc přímo vyhledávat ty osobnosti a individuality mezi námi, kteří se nadprůměrně vyznačují schopnostmi nejrůznějších vlastností a kteří tyto schopnosti, um a vědomosti chtějí uplatnit a předat v práci ve prospěch celku - státu, regionu, obce. Víme, že jen tito nadprůměrní jsou svými inspirativními, iniciativními, kreativními schopnostmi nadáni vést komunity, vést a řídit stát. Víme, že tito skutečně vyvolení nepodlehnou korupci moci a budou s pokorou pracovat pro celek. Pracovat demokraticky schválenými pravidly jen za plat daňových poplatníků.

Upřednostňujeme takové politiky, kteří vidí dál než jen nakonec svého volebního období, dál než jen nakonec volební kampaně. Stranicky nebigotní čestní lidé se zdravým rozumem a bohatými životními zkušenostmi jsou pro nás přínosnější a důležitější než straničtí bosové a intrikáni, se kterými se u nás v Česku doslova roztrhl pytel.

Víme, zkušenostmi z historie lidstva, že není všem dáno vést obec, kraj či stát, tak jako není všem dána schopnost se celoživotně vzdělávat a žít zdravým způsobem života.

Chceme trvale hledat tyto elity, vědoucí, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně, protože víme, že jen tyto sebevědomé ale POUČENÉ osobnosti jsou schopny pokorně přijmout výzvu vést komunity ne ve prospěch svůj, ale celku, jednadvacátým stoletím.

Bez teatrálních, okázalých gest a apelů bez afektovaných nabubřelých a prázdných frází. S pokorou, bez televizních obrazovek a portrétů v barevných magazínech, v klidu vládních a parlamentních kabinetů musí tito lidé řídit tuto zemi dále vpřed.

OSVĚTLENÍ K ETICKÉMU KODEXU POLITIKA

Proč je do budoucna nutné, aby nějaká politická strana, skupina či jednotlivci předložili voličům, občanům státu etický kodex politika?

Protože se chceme nechat tentokrát dějinami poučit (vědomi si, že "největším poučením z dějin je to, že jsme se jimi nenechali poučit").

K veslu se v dějinách příliš často dostali gauneři nebo lidi, kterých není možno si vážit. Neprospěli své komunitě; být čistí - jim bylo cizí.

Ptáme se - co je pro alespoň relativně harmonický vývoj lidstva důležitější než morálně čistí lidé, vzdělaní, moudří, nemyslící jen na sebe?

Knížka od Miroslava Jodla (a jistě by se dalo unést ve světové literatuře spousta dalších) Teorie elity a problém elity (1. vyd. 1968,2. vyd. 1994), zrovna tak jako Umění vládnout (tajemství úspěchu moudrých státníků), od H.A. Mahlera a J. Mrkose (1994) nás opravňují k tomu, abychom byli o této naší pravdě přesvědčeni.

Zároveň víme, že o světě nesmíme mít žádné iluze, existuje v něm mnoho inteligentních lidí, kteří svou obrovskou intelektuální sílu zkrátka nepropůjčí ve prospěch celku, ale ve prospěch čistě svůj, ve prospěch ukořistit pro sebe maximum materiálních statků.

To nevidíme jako smysl života. I v podnikání musí platit dobré mravy (naposled v shrnutí M. Umlaufové v Ekonomu č. 38/1999 pod názvem Dobré firemní mravy). Právě proto, že víme, že politikou se nikdy nemůže vydělat tolik peněz jako podnikáním ať čistým či nečistým, proto je to našim dalším argumentem, že etický kodex politika musí spatřit světlo světa na naší české politické scéně.

Chce-li totiž politik dělat tuto práci jen pro peníze, či pro peníze; ne - to musí odejít, nesmí se ucházet o naši důvěru.

Říkáme našemu kandidátu na profesionální politickou kariéru - ano budete mít velmi slušné zajištění po dobu výkonu mandátu. Bude vás platit daňový poplatník a my chceme, aby vás platil velmi dobře.

Ale od nikoho nic již brát nebudete. Žádné velké milióny tím tedy nezískáte - a chcete-li je mít - a my Vám je chceme naší politikou umožnit - jděte podnikat - nedělejte politiku. Chceme naší politikou zajistit, aby u nás byli lidé i velmi bohatí - pokud toho dosáhnou za práci.

Říkáme ale rovnou za volební období nelze vydělat politikou velké peníze. Zdroj uspokojení ješitných mužů dělajících profesionální politiku musí být jinde než v hromadění majetku.

Víme, že tento svět se točí kolem peněz, nehrajeme si na svaté, je to tak.

Víme, že v každém z nás - a je nás na Zemi již přes 6 miliard je anděl a ďábel současně. - Proto vydáváme tento kodex. Hledáme takové lidi, kteří budou po celou svou politickou kariéru potlačovat v sobě onoho ďábla. Hledáme takové lidi, kteří ho potlačovali i před tím než do profesionální politiky vstoupili.


Za koho u nás považujeme profesionální politiky?

Všechny členy vlády i jejich náměstky, všechny poslance senátory a soudce. Všechny uvolněné členy zastupitelstev obcí. President.

Vědět o našem etickém kodexu politika by měli i naši členové zastupitelstev neuvolnění.

Nedílnou součástí naší politické vize je prosazovat tento etický kodex ve všech veřejných funkcích.

Věříme, že svět nemůže přežít pokud převládne pouze zákon silnějšího bohatšího a zkorumpovaného či korumpujícího.

Nikdy nebude ve všech zákonech států podchyceno to co život přináší a ještě přinese.

Etika politiků především, musí být příkladem pro lepší život budoucím generacím.